لندن مال ماست

- من امشب چطوری بخوابم؟ فکرم هزارجاست!

- هزارجا چرا؟

- منظورم اینه که هزاربار یه جاست!